Delsjöns kanotcentral
Delsjöns kanotcentral
Delsjöns kanotcentral
Delsjöns kanotcentral

Hyresvillkor

Paddling sker på egen risk.

Samtliga skall bära flytväst under färd i kanoten (ingår i hyran).

Samtliga i kanoten skall kunna simma minst 200 meter. Dock får icke simkunniga barn medföras om det finns minst en livräddningskunnig vuxen person per barn i samma kanot.

Det åligger hyresmannen att visa aktsamhet om utrustningen. Förluster och skador som är utöver vad som kan räknas som normalt slitage skall ersättas enligt gängse sed. 

Kanoterna får endast användas på Stora och Lilla Delsjön.

I hyrestiden ingår tid för uthämtning och inlämning av material. Det betyder att allt ska vara återlämnat innan hyrestiden är slut.

Om ni blir försenade, meddela omedelbart uthyrningen, tel 031-40 34 88

Kanoter skall hämtas från uppläggningsplats vid påbörjad hyresperiod och återbördas uppläggningsplats efter hyresperioden, såvida inte annat överenskommits med uthyrande personal. Likaledes skall paddlar, flythjälpmedel och annan hyrd eller lånad utrustning hämtas på och återbördas till sina platser i uthyrningsbyggnaden efter avslutad hyresperiod, om inte annat överenskommits med uthyrande personal. Uthyraren äger rätt att debitera skälig arbetskostnad för hämtning av utrustning som inte återbördats enligt anvisning.

Vid försenad återlämning av hyrd utrustning utgår tilläggsavgift. Såsom försenad återlämning betraktas 

  • all återlämning efter utsatt tid då annan hyresman har bokat utrustningen 
  • all återlämning efter meddelad eller annonserad stängningstid 
  • förseningar överstigande 15 minuter under andra omständigheter 

Observera vad som ovan sagts om att tid för inlämning ingår i hyrestiden. 

Tilläggsavgiften är 400 kr per kanot och påbörjad timme. Tilläggsavgift skall erläggas direkt till uthyrande personal. 

Särskilda villkor vid gruppbokning, vardagar lågsäsong

Förbokning med fakturering kan ske fram till 7 dagar innan hyrestillfället, dock endast vardagar lågsäsong. Minsta fakturerade belopp är 1600 kr. Bokning sker på hemsidan, och fakturan mejlas till angiven mejladress. Bokande person har ett personligt betalningsansvar tills dess fakturan är betald.

Vid gruppbokningar ska bokaren tillse att det finns en ansvarig person närvarande. 

Räkna med att det tar c:a 10 minuter plus 30 sekunder per deltagare att hämta ut respektive lämna in material.

Ränta, med av Riksbanken fastställd referensränta plus åtta procentenheter utgår vid försenad inbetalning. Påminnelseavgift, 50 kr debiteras per påminnelse. Inkassokostnader tillkommer om ärendet måste överlämnas till inkasso. Vänligen beakta att Näsets Paddlarklubb är en ideell idrottsförening och att all extra hantering av fakturor skapar onödigt extra arbete för våra oavlönade funktionärer.

Bokning är bindande. Kreditering av fakturerat belopp sker endast om faktureringen varit felaktig, om hyresmannen med läkarintyg påvisar att han på grund av sjukdom varit förhindrad att utnyttja sin beställning, eller om uthyraren bedömer att väderläget inte medger säker färd. Ändring av bokning kan i undantagsfall ske, om detta inte är till olägenhet för uthyraren.

Bokaren är ansvarig för förseningar, skador och förluster uppkomna i samband med den bokade kanotturen.

crossmenu