Delsjöns kanotcentral
Delsjöns kanotcentral
Delsjöns kanotcentral
Delsjöns kanotcentral

Hyresvillkor

Paddling sker på egen risk.


Samtliga skall bära flytväst under färd i kanoten (ingår i hyran).


Samtliga i kanoten skall kunna simma minst 200 meter. Dock får icke simkunniga barn
medföras om det finns minst en livräddningskunnig vuxen person per barn i samma kanot.

Det åligger hyresmannen att visa aktsamhet om utrustningen. Förluster och skador som är
utöver vad som kan räknas som normalt slitage skall ersättas enligt gängse sed.
Kanoterna får endast användas på Stora och Lilla Delsjön.

I hyrestiden ingår tid för uthämtning och inlämning av material. Det betyder att allt ska vara
återlämnat innan hyrestiden är slut.

Om ni blir försenade, meddela omedelbart uthyrningen, tel 031-40 34 88

Kanoter skall hämtas från uppläggningsplats vid påbörjad hyresperiod och återbördas
uppläggningsplats efter hyresperioden, såvida inte annat överenskommits med uthyrande
personal. Likaledes skall paddlar, flythjälpmedel och annan hyrd eller lånad utrustning
hämtas på och återbördas till sina platser i uthyrningsbyggnaden efter avslutad
hyresperiod, om inte annat överenskommits med uthyrande personal. Uthyraren äger rätt
att debitera skälig arbetskostnad för hämtning av utrustning som inte återbördats enligt
anvisning.

Vid försenad återlämning av hyrd utrustning utgår tilläggsavgift. Såsom försenad
återlämning betraktas
- all återlämning efter utsatt tid då annan hyresman har bokat utrustningen
- all återlämning efter meddelad eller annonserad stängningstid
- förseningar överstigande 15 minuter under andra omständigheter
Observera vad som ovan sagts om att tid för inlämning ingår i hyrestiden.

Tilläggsavgiften är 175 kr per kanot och påbörjad timme, dock minst 350 kr. Tilläggsavgift
skall erläggas direkt till uthyrande personal.

Särskilda villkor vid bokning
Förbokning med fakturering kan ske fram till 7 dagar innan hyrestillfället, dock endast
vardagar lågsäsong. Minsta fakturerade belopp är 1600 kr. Bokning sker via internet, och
fakturan mejlas till angiven mejladress. Bokande person har ett personligt
betalningsansvar tills dess fakturan är betald.

Räkna med att det tar c:a 10 minuter plus 30 sekunder per deltagare att hämta ut
respektive lämna in material.

Ränta, med av Riksbanken fastställd referensränta plus åtta procentenheter utgår vid
försenad inbetalning. Påminnelseavgift, 50 kr debiteras per påminnelse. Inkassokostnader
tillkommer om ärendet måste överlämnas till inkasso. Vänligen beakta att Näsets
Paddelklubb är en ideell idrottsförening och att all extra hantering av fakturor skapar
onödigt extra arbete för våra oavlönade funktionärer.

Bokning är bindande. Kreditering av fakturerat belopp sker endast om faktureringen varit
felaktig, om hyresmannen med läkarintyg påvisar att han på grund av sjukdom varit
förhindrad att utnyttja sin beställning, eller om uthyraren bedömer att väderläget inte
medger säker färd. Ändring av bokning kan i undantagsfall ske, om detta inte är till
olägenhet för uthyraren.

Bokaren är ansvarig för förseningar, skador och förluster uppkomna i samband med den
bokade kanotturen.

Vid gruppbokningar ska bokaren tillse att det finns en ansvarig person närvarande.

crossmenu